TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2023
Đã nhận 111 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 106 hồ sơ
Đúng hạn 106 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 5 hồ sơ
Đúng hạn 5 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)