TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2021
Đã nhận 15 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 11 hồ sơ
Đúng hạn 11 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 4 hồ sơ
Đúng hạn 4 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)