TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2023
Đã nhận 23 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 17 hồ sơ
Đúng hạn 17 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 6 hồ sơ
Đúng hạn 6 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)